سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
  
قابل توجه کليه دانشجويان : هر روز مي توانيد تا قبل از ساعت 14 وعده غذايي روز بعد را رزور نماييد.