سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   دانشجويان مجاز به تحصيل در مرداد ماه و شهريورماه 94،سامانه تغذيه دانشجويي از مورخ 30 تيرماه ساعت 15 جهت رزرو از تاريخ يکم مرداد ماه به بعد باز مي شود.باتشکر