سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   صبحانه پنج شنبه هر هفته با شام چهارشنبه توزيع مي گردد.نام كاربري دانشجويان جديد=شماره دانشجويي و كلمه عبور =كدملي مي باشد.دانشجويان محترم تا ساعت 14 هر روز مي توانيد براي رزرو و يا پس دادن غذاي فردا اقدام نماييد.حتما غذا رزرو كرده و بعد به سلف سرويس مراجعه نماييد زيرا غذاي روز فروش به تعداد محدود و با قيمت 2000تومان توزيع مي گردد.