سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   دانشجويان گرامي از شماره دانشجويي خود جهت نام کاربري و از کد ملي جهت کلمه عبور در اتوماسيون تغذيه استفاده نماييد.